Zavrieť
Sme skupina ľudí, ktorí majú radi svoju prácu a veríme, že nadšenie a radosť sa pretavuje aj do našich produktov. Máme v tíme skúsených profesionálov, za ktorými sú roky práce v rôznych oblastiach IT a mnoho úspešných projektov. Máme v tíme aj mladých ľudí, plných kreativity, dravosti a túžby po raste. Máme myšlienky a nápady, ktoré si zaslúžia byť realizované.

Našimi hodnotami sú férovosť, profesionalita, zodpovednosť, precíznosť, radosť, nadšenie.

Sme presvedčení, že na týchto základoch vieme vytvárať produkty, ktoré budú ľudom pomáhať a ktoré budú mať ľudia radi. Základom našich produktov je softvér, ktorý im dáva mozog, dušu. Máme radi softvér. Chceme robiť výborný, fantastický softvér. S ničím menším nebudeme spokojní.

Produkty

m.agenda je nástroj pre efektívnu tímovú spoluprácu. Pozrite si 9 dôvodov prečo si m.agendu obľúbite.

  • riadenie projektov
  • zdieľanie súborov
  • automatické verziovanie dokumentov
  • správa úloh
  • evidencia firemnej dokumentácie
  • firemný intranet
  • agendy oddelení
  • firemní aj externí používatelia
Riadenie projektov

Riadenie projektov

S m.agendou máte všetky projektové informácie organizované a prístupné projektovému tímu. Projektové dokumenty, úlohy, oznamy, diskusie a pripomienky viac nebudú roztratené v emailových schránkach, ale budú bezpečne a organizovane uložené na jednom mieste.

Máte veľa projektov? m.agenda Vám vďaka jedinečnej organizácii pomocou značiek umožní evidovať toľko projektov, koľko potrebujete a nestratiť pritom prehľad.

Zdieľanie dokumentov

Zdieľanie súborov

Zdieľanie súborov je rýchlejšie, efektívnejšie a bezpečnejšie, ako posielanie emailom. Stačí nastaviť prístup a každý má k dispozícii vždy aktuálnu verziu dokumentu.

Formou diskusie k dokumentu je možné doplniť k súboru napr. komentár, žiadosť o posúdenie, pripomienky, návrhy a pod. – všetko vždy pri dokumente, ktorého sa to týka a nie roztratené v emailoch.

Automatické verziovanie dokumentov

Automatické verziovanie dokumentov

Pri opakovanom nahratí súboru sa automaticky vytvorí nová verzia súboru a zachovajú sa všetky predchádzajúce. Nehrozí prepísanie dokumentu omylom, vždy sú k dispozícii predchádzajúce verzie a každá z nich sa dá stiahnuť, alebo obnoviť.

m.agenda Vám umožní evidovať toľko verzií dokumentu, koľko potrebujete; pri každej z nich je evidovaný autor a dátum vytvorenia.

Nepotrebujete už staršie verzie dokumentu? Môžete ich kedykoľvek zmazať.

správa a rozdeľovanie úloh

Správa úloh

Správa úloh v m.agende je jednoduchý, no mimoriadne efektívny spôsob riadenia prác v tímoch, projektoch aj celej firme.

Úlohy môžu vznikať v rôznych projektoch a aj na úrovni firmy, môžu byť adresné aj nepriradené, s termínom aj bez. Manažment má prehľad o všetkých úlohách vo firme, projektový manažér riadi úlohy v projekte a člen tímu vidí svoje úlohy zo všetkých projektov na jednom mieste.

K úlohe je možné formou diskusie doplniť dodatočné informácie, spôsob riešenia a pod.

Firemné agendy

Evidencia firemnej dokumentácie

Ľudia vo firme potrebujú na svoju prácu informácie celo-firemného charakteru, ktoré majú typicky formu všeobecných dokumentov, ako napr. šablóny zmlúv, ponúk, návody na obsluhu, smernice, pracovné postupy, metodiky, marketingové materiály a pod.

V m.agende sú také dokumenty prístupné jednoduchým spôsobom, obsahujú vždy aktuálnu verziu a v prípade potreby aj predchádzajúce, je možné ich vyhľadávať, triediť a kategorizovať podľa potreby.

K dokumentu je možné priložiť poznámky, ktoré dopĺňajú obsah, zjednodušujú použitie alebo iným spôsobom pomáhajú pracovníkom používať dokument.

Intranet

Firemný intranet

m.agenda plní typické úlohy firemného intranetu veľmi dobre. Umožňuje komunikáciu firma – zamestnanci formou vnútro-firemných oznamov, ktoré majú svoju platnosť a je možné viesť k nim diskusie.

Zabezpečuje kvalitné úložisko celo-firemnej dokumentácie ako napr. šablóny, návody, smernice, pracovné postupy, metodiky, marketingové materiály a pod.

Poskytuje evidenciu obchodných kontaktov, celo-firemných úloh a tiež celú agendu projektov, ktoré sa na celofiremnej úrovni dajú použiť na špecifické formy vnútro-firemnej komunikácie.

Oddelenia

Agendy oddelení

Projekt v rámci m.agendy je vďaka svojej flexibilite vhodný aj pre tímy, ktorých organizácia nie je projektová.

Ide o organizačné útvary firmy – oddelenia, odbory, sekcie, ale aj pracovné skupiny nekopírujúce organizačnú štruktúru, ako napr. zamestnanecká rada, príp. dynamicky vytvorené pracovné tímy, ako napr. „širšie vedenie“, v ktorom môže byť vedenie firmy plus vybraní pracovníci z rôznych organizačných útvarov.

Nástroje poskytnuté takýmto pracovným skupinám sú rovnako kvalitné, ako projektové nástroje: dokumenty, úlohy, oznamy, komentáre, vyhľadávanie, verzie, ...

Firemní aj externí členovia tímu

Firemní aj externí používatelia

Tímy sú v praxi často zložené zo zamestnancov a externých členov: dodávateľov, špecialistov, zákazníkov a pod.

m.agenda zohľadňuje túto skutočnosť a umožňuje vyskladať tím podľa potreby bez ohľadu na príslušnosť k firme.

Vyhľadávanie

Rýchle vyhľadávanie

Informácie v m.agende je možné jednoducho vyhľadať pomocou jedinečnej organizácie a tiež pomocou rýchleho vyhľadávania.

Vyhľadávať je možné na úrovni projektovej agendy, napr. vyhľadávanie v dokumentoch oddelenia, v úlohách konkrétneho projektu, alebo na celo-firemnej úrovni, čiže vo všetkých projektoch a všetkých firemných agendách.

Vyhľadávanie zohľadňuje prístupové práva a do výsledkov zaradí iba informácie prístupné danému používateľovi.

m.agenda je jednoduchá, rýchla, bezpečná.

Je k dispozícii ako cloudová služba dostupná non-stop z PC aj mobilných zariadení s pripojením na internet. Nevyžaduje inštaláciu špeciálneho softvéru ani žiadne investície vopred.

Podporované platformy

Ako pomáha m.agenda rôznym ľuďom vo firme

m.agenda má osobitný prínos pre rôznych ľudí vo firme:

Manažment, vedenie firmy

Vedenie má vďaka m.agende celkový pohľad na dianie vo firme, stav a obsah jednotlivých projektov, prehľad o všetkých aktuálnych úlohách a ich stave v rámci celej firmy, prehľad o všetkých ľuďoch a ich práci.

Projektový manažér, vedúci oddelenia alebo tímu

Manažér projektu má pod plnou kontrolou projekt, jeho obsah, tím, úlohy, ich stav, termíny a plnenie. m.agenda mu pomáha vytvoriť pre členov svojho tímu prostredie, ktoré podporuje spoluprácu a poskytuje tímu všetky podklady na jednom mieste vždy ľahko dostupné a aktuálne. Vďaka tomu, že všetky znalosti, ktoré vznikajú pri riešení projektu, sú na jednom mieste, môže byť tím ešte efektívnejší.

Obdobne, vedúci oddelenia má pod kontrolou agendy oddelenia a vedúci tímu riadi svoj tím.

Člen tímu

Člen tímu má v m.agende informácie pre svoju prácu vo forme úloh, všetkých potrebných podkladov k úlohám a ďalších súvisiacich dokumentov. Formou komentárov môže doplniť k úlohe žiadosť o dodatočné informácie, alebo po ukončení úlohy zaznamenať spôsob riešenia. Tímové informácie sú prístupné jednoducho pomocou dobrej organizácie, alebo vyhľadávania. m.agenda agreguje pre člena tímu úlohy zo všetkých projektov a tímov, ktorých je členom, bez nutnosti vyhľadávať ich v jednotlivých projektoch.


Doprajte svojmu tímu efektivitu a vyskúšajte m.agendu

Registrácia Vám zaberie menej ako minútu a môžete hneď začať.

m.agenda je na mesiac zadarmo a úplne bez záväzkov.

Získajte viac informácií na stránke m.agenda
Získať magenda

Business Intelligence

Manažérsky informačný systém, tiež známy ako „Business Intelligence“, resp. MIS, je komplexné riešenie pre poskytovanie informácií relevantných pre manažérske rozhodovanie na úrovni vrcholového a stredného manažmentu, ako aj na úrovni detailných analýz potrebných pre každodenný chod spoločnosti.

Uvedené riešenie spája údaje z rôznych informačných systémov firmy - ekonomických, výrobných, logistických a plánovacích - a transformuje ich do výstupov, potrebných pre manažérske a operatívne rozhodovanie.

MIS typicky odpovedá na otázky typu Kto sú moji najhodnotnejší zákazníci?, Ktorá činnosť vo výrobnom procese ma stojí najviac?, Ktoré projekty sú výnosné a ktoré stratové?, V akom stave je dodržiavanie plánovaných KPI?, Aký je medziročný trend v dodržiavaní kvality? a pod.

Ďalšou silnou a v praxi často využívanou vlastnosťou MIS je schopnosť kombinovať rôzne zdroje informácií a poskytovať výsledky pre potreby bežnej operatívnej činnosti firmy. Príkladom môže byť vyhodnocovanie hospodárenia projektov, ktorých plán je zadefinovaný napr. v tabuľke Excel, vykázaná práca sa získava z dochádzkového systému a finančné informácie z účtovného systému. MIS tieto tri informačné zdroje spojí a poskytne výslednú informáciu o aktuálnom hospodárení projektu – porovnanie plánu s realitou z pohľadu práce a financií - pre potreby projektového manažmentu, obchodného úseku a samozrejme ako sumár aj pre vedenie spoločnosti.

Výsledky MIS sú typicky poskytované ako tabuľky, grafy, ukazovatele a „semafóry“, ktoré zjednodušujú orientáciu v agregovaných informáciách, ale zároveň v prípade potreby existuje možnosť „ponoriť“ sa do detailu a pátrať po príčinách daného stavu.

Poďme spolu hľadať spôsob ako z vašich údajov získať informácie, na základe ktorých môžete konať

Implementácia MIS je vždy individuálna podľa konkrétnych potrieb, pričom môžeme využiť existujúcu IT infraštruktúru vo Vašej spoločnosti, alebo Vám poskytneme MIS formou služby bez nutnosti správy nového riešenia vo Vašej IT infraštruktúre.
Konzultovať business intelligence

Cloudové riešenia

Ako Vám môže pomôcť cloud?
Boli ste niekedy skeptickí, keď ste si všade čítali aké sú cloud riešenia úžasné a aké je nemoderné mať vlastnú IT infraštruktúru? Vlastné skúsenosti nám ukázali, že otázka nie je postavená „cloud alebo ne-cloud“, ale ako môže cloud doplniť moje IT.

Nie je typické, že spoločnosť sa rozhodne pre radikálny krok úplnej náhrady existujúceho „vlastného“ IT cloudovým riešením. Svet nie je čierno-biely. Podľa nášho názoru dáva obrovský zmysel kombinovať to, s čím som spokojný (vlastné IT) s obrovskými možnosťami a flexibilitou cloudu.

Pokúsime sa naznačiť niekoľko možných situácií, kedy Vám cloud môže pomôcť výrazným spôsobom, hoci to možno nie sú oblasti zrejmé na prvý pohľad.

Zálohovanie a obnova údajov

Určite máte prepracovanú stratégiu zálohovania databáz a iných dôležitých údajov. Mysleli ste aj na to čo v prípade, že sa Vám poškodia zálohovacie média?
Voda, požiar, krádež, technický problém – dôvodov môže byť veľa. Cloud môže byť ďalšie miesto, kam si ukladať zálohy mimoriadne bezpečne s pravdepodobnosťou zachovania údajov až 99,999999999%. Máte obavy o súkromie údajov? Zakryptujte ich pred uložením do cloudu.

Archivácia údajov

Sú situácie, kedy treba údaje archivovať dlho (roky), pričom potreba čítania údajov je nízka.
Údajov je však veľa a vybudovať si infraštruktúru na bezpečné dlhodobé uchovávanie je komplikované. Presne na takéto situácie existujú cloudové riešenia, ktoré sú prekvapivo cenovo priaznivé.

Obnova po havárii (disaster recovery)

Akú cenu má pre Váš podnik funkčná IT infraštruktúra? Ako dlho si môžete dovoliť existovať bez funkčných základných informačných systémov Vašej spoločnosti?
Tieto otázky by si malo položiť a hlavne zodpovedať vedenie každej firmy. V prípade, že odpovede sú „vysoká“ a „krátko“, má zmysel uvažovať o „business continuity“, ktorého súčasťou je aj obnova po havárii. Ide o dopredu pripravený scenár, s cieľom obnovy infraštruktúry po havárii – či už po fatálnej poruche hardvéru alebo softvéru spôsobenú ľudským faktorom, živelnou katastrofou alebo inou poruchou. Ide o vážnu situáciu, ktorá má niekoľko riešení, z ktorých každé je netriviálne. Cloud je vhodnou platformou pre implementáciu niektorej z architektúr obnovy po havárii – od najjednoduchšej, založenej na zálohách až po „hot standby“, kedy je neustále pripravená zrkadlová záložná inštancia produkčného systému pripravená na okamžité použitie.

Vývojové a testovacie prostredia

Pri vývoji softvéru často nastáva situácia, kedy je potrebné vytvoriť nové prostredie – kvôli novej verzii softvérového komponentu, novému projektu, alebo kvôli testovaniu.
Existujúca IT infraštruktúra pre vývoj a testovanie je často limitovaná a vyťažená na 100%, takže vytvorenie nového prostredia buď nie je možné, alebo si vyžaduje konfiguračné zmeny a obmedzenia existujúcich prostredí. Cloud je v tomto prípade prirodzená voľba a nielen pre dočasné prostredia. Flexibilita cloudu je ako stvorená pre rýchlo „kaziace“ sa vývojové a testovacie prostredia s meniacimi sa nárokmi na zdroje.
Nielen pri vývoji softvéru, ale aj počas bežnej IT prevádzky je pravidelne potrebné otestovať novú aplikáciu/novú konfiguráciu nejakej aplikácie alebo zariadenie, alebo urobiť záťažové testy, alebo otestovať procedúry obnovenia systému zo zálohy a podobne. Na tieto účely sa jednoduchým spôsobom vytvorí testovacie prostredie v cloude, vykoná sa daná operácia a po niekoľkých hodinách / dňoch sa prostredie môže zrušiť - platí sa iba za zdroje spotrebované za daný čas. Realizovať niečo podobné na fyzických zariadeniach by bolo neporovnateľne náročnejšie - časovo aj finančne.

Výkonovo náročné spracovanie údajov

Ide o situáciu, kedy je potrebné v krátkom čase spracovať veľké množstvo údajov, napr. spracovanie videa, zaoberáte sa populárnym „big data“, alebo robíte masívne matematické výpočty – pomocou cloudu máte superpočítač k dispozícii na požiadanie. A platíte iba za čas, kedy ho použijete.

Databázy

Cloud Vám môže dať databázu ako službu. Na jednej strane stratíte kontrolu nad detailnou konfiguráciou, ale ako protihodnotu získate databázu, kde nemusíte riešiť škálovanie a zálohovanie. Otázky typu „Aký server? Koľko pamäte? Replikácia? Viac serverov? Online backup?“ zrazu stratia význam.

Doručovanie obsahu

V prípade, že potrebujete doručiť svojim zákazníkom veľa obsahu, napr. multimédiá a Vaši zákazníci sú geograficky situovaní na viacerých lokalitách vo svete, cloud Vám môže pomôcť výrazne zvýšiť rýchlosť prístupu zákazníkov k Vášmu obsahu pomocou techniky „content delivery network (CDN)“, ktorú bežne používajú globálne spoločnosti.

Dátový sklad

Dátové sklady sú bežne používané ako základ pre manažérske informačné systémy (Business Intelligence), ktoré spracúvajú a konsolidujú rôzne dátové zdroje spoločnosti. Dátové sklady sú zvyčajne veľké a ich pracovný cyklus sa líši od ostatných častí firemného informačného systému, takže sú vhodným kandidátom na umiestnenie do cloudu, kde je veľkosť v podstate neobmedzená a výkon sa dá ladiť podľa potrieb.

Virtuálne servery

Virtuálne servery sú tou „tradičnou“ službou, ktorú si väčšina ľudí predstaví pod pojmom cloud.
Hlavnou výhodou serverov v cloude je: škálovanie výkonu podľa potrieb – buď plánovane (uzávierky, kampane) - alebo neplánovane, nárazovo, kedy to neočakávame: podľa dopredu definovaných pravidiel sa v prípade potreby automaticky spúšťajú nové servery a naopak, po opadnutí záťaže sa vypínajú nevyťažené servery. Takáto flexibilita je typická pre všetky cloudové služby – nie je potrebné stavať systém na 4 roky dopredu, pridávanie / uberanie zdrojov je možné robiť postupne, podľa aktuálnych potrieb.

Radi Vám pomôžeme vo svete cloudu

Možností je veľa, pomôžeme Vám zorientovať sa a vybrať pre Vás presne to, čo potrebujete.
Konzultovať cloudové riešenie

Tím

Rastislav Štric IT architekt programátor
Rastislav Štric
Konateľ / IT architekt
rastislav.stric@antastic.sk
+421 903 220 514


Rasťo má bohaté skúsenosti z rôznych oblastí IT. Je dlhoročným certifikovaným projektovým manažérom z bankového prostredia, verejného aj súkromného sektora. Je tiež technologickým nadšencom pre oblasť internetu, IT architektom a programátorom. Vo voľnom čase sa popri svojich dvoch synoch snaží venovať športu, turistike a rád číta. Mimoriadne rád cestuje a spoznáva nové krajiny, ich vône a chute.
Karol Mravec IT analytik
Karol Mravec
Konateľ / IT analytik
karol.mravec@antastic.sk
+421 908 488 507


Karol sa už roky pohybuje v oblasti finančných analýz, účtovníctva, analýz informačných systémov a manažérskych informačných systémov. Práca je preňho koníčkom. Bavia ho čísla a štatistiky, a akékoľvek ich spracovanie a vyhodnotenie v Excely alebo nástrojoch Business Intelligence. Popri práci sa venuje svojej rodine a vo voľných chvíľach rád nasadne na bicykel alebo popreháňa Rasťa a Maťa pri bedmintone či squashi.
Matej Húšťava programátor
Matej Húšťava
Programátor
matej.hustava@antastic.sk
+421 904 904 742


Maťo je mladou krvou v teame spoločnosti. Počas štúdia informatiky nadobudol zručnosti v DTP, internetových technológiách, distribuovaných výpočtoch. Je front end developerom a keď nepracuje, vypĺňa najradšej svoj čas tvrdou hudbou, športom a kinematografiou.

Kontakt

+421 903 220 514
+421 908 488 507

info@antastic.sk

Antastic s.r.o.
Rudohorská 33
974 11, Banská Bystrica

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel Sro, vložka číslo 26464/S

IČO: 47 660 953
DIČ: 2024031416

Zobraziť na mape